การเรียกรายงานจาก MySQL Query Browser


หลังจากเราก็อปโค้ด มาแล้วให้เปิด  MySQL Query Browser โดยไปที่ Start / MySQL JHCIS / MySQL Query Browser แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้
จำหน่ายคนตายแล้วไม่จำหน่าย Chronic


ดูวิธีการใช้งาน


select
 concat(ctitle.titlename,person.fname,' ',person.lname,' ','(',convert(person.pid using utf8),')')as 'ชื่อ - สกุล',
person.idcard as pidcard,
 person.hnomoi as 'บ้านเลขที่',
person.mumoi as 'หมู่',
person.typelive as 'สถานะการอยู่อาศัย',
case when person.dischargetype = '1' then 'ตาย' when person.dischargetype = '2'then 'ย้ายออกนอกเขต' when person.dischargetype = '3'then 'สุญหาย'
when person.dischargetype = '9'then 'ยังไม่จำหน่าย'else null end AS 'สาเหตุจำหน่าย',
persondeath.deaddate as 'วันที่ตาย',
personchronic.chroniccode as 'รหัสเรื้อรัง',
personchronic.typedischart as 'สาเหตุจำหน่ายเรื้อรัง'
from
 person inner join ctitle on person.prename = ctitle.titlecode
 inner join personchronic on person.pcucodeperson = personchronic.pcucodeperson
 and person.pid = personchronic.pid
 inner join persondeath on person.pcucodeperson = persondeath.pcucodeperson
 and person.pid = persondeath.pid
 where personchronic.typedischart != '02'

การเรียกรายงานที่สร้างมาจาก ireport และคอมไฟล์เป็นไฟล์ *. jasper


หลังจากที่ดาวน์โหลด
1.คลิกรายงาน / รายงานเฉพาะที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง

2.คลิกรายงานที่ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์เอง


3.คลิกขวาแล้วเลือก เลือกไฟล์ Jasper


4.เลือกไฟล์ Jasper ที่ C:/programe file/JHCIS/Report

5.คลิกขวาไฟล์ Jasper ที่นำเข้า
 6.คลิกเลือกแสดงรายงาน          รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL)

ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด code

ดูวิธีการเรียกรายงาน

เครดิต by Bee Bie