การลงทะเบียนผู้ใช้งาน การส่งรายงาน


เนื่องจากขณะนี้ทาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปางได้จัดทำเว็ปไซด์สำหรับการรับส่งรายงาน เพื่อให้รายงานมีความปลอดภัยมากขึ้นในการรับส่งรายงาน  โดยเฉพาะ รายงาน 43 แฟ้ม
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านลงทะเบียนผู้ใช้งาน ตามขั้นตอนข้างท้ายนี้ (ให้เข้าเว็ปลิ้งค์ตามหน้าเว็ป สสอ.เมืองนะครับเนื่องจากถ้ามีปัญหาในการส่งรายงานจะมีการเปลี่ยนเชิพเวอร์ให้)


ภาพที่ 1 เข้าที่เว็ปไซด์ สสอ.เมืองลำปาง  ที่เมนูด้านขวา คลิกที่ JHCIS แล้วคลิก ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ภาพที่ 2 จะเข้าหน้าเว็ปรับส่งรายงาน แล้วให้คลิกที่ อัปโหลดรายงาน และ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ภาพที่ 3 บันทึกรายละเอียดให้ครบ เพื่อจะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ส่งรายงาน และให้จำ ชือและพาสเวิร์ดผู้ใช้ให้ดี


การส่งรายงาน
ภาพที่ 4 การส่งรายงานให้คลิกที่ อัปโหลดรายงาน  และคลิก อัปโหลดภาพที่ 5 เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด แล้วคลิกที่ Open ท่านสามารถตรวจสอบผลการส่งรายงานได่ที่เมนู สำหรับผู้ดูแลระบบ และคลิกที่ดาวน์โหลด ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับ Admin เท่านั้น


จำนวนคัดกรอง ncd แยกเพศ แยกอายุ ไม่นับกลุ่มป่วย

SELECT CASE WHEN person.sex = '1' THEN 'ชาย'WHEN person.sex = '2' THEN 'หญิง'ELSE'ไม่ระบุ'END AS groupsex,
CASE WHEN age_year between '35' and '59' THEN '35-39'WHEN age_year >='60' THEN '>60'ELSE'ไม่ระบุ'END AS grouppop,
count(ncd_person_ncd_screen.pid) as 'จำนวนคัดกรอง' ,
sum(CASE WHEN hbp_s1 <'120' and hbp_d1 <'80' THEN '1' ELSE null END) AS 'BP120-80',
sum(CASE WHEN ((hbp_s1 between '120' and '139') or (hbp_d1 between '80' and '89')) THEN '1' ELSE null END) AS 'BP120/80-139/89',
sum(CASE WHEN bsl < '100' THEN '1' ELSE null END) AS 'DTX<100',
sum(CASE WHEN bsl between '100' and '125' THEN '1' ELSE null END) AS 'DTX100-125'
FROM
ncd_person_ncd_screen INNER JOIN ncd_person ON ncd_person_ncd_screen.pcucode = ncd_person.pcucode AND ncd_person_ncd_screen.pid = ncd_person.pid
INNER JOIN person ON ncd_person_ncd_screen.pcucode = person.pcucodeperson AND ncd_person_ncd_screen.pid = person.pid
WHERE
ncd_person_ncd_screen.screen_date between '2014-10-01' and '2015-09-30'
and SUBSTRING(ncd_person.village,7,2) !='00' and person.typelive in ('1','3') and CONCAT(person.pid,person.pcucodeperson) not in (SELECT CONCAT(persondeath.pid,persondeath.pcucodeperson)
FROM persondeath)
and concat(ncd_person_ncd_screen.pid,ncd_person_ncd_screen.pcucode)NOT IN(select concat(personchronic.pid,personchronic.pcucodeperson)from personchronic where personchronic.chroniccode like'E1%' or(personchronic.chroniccode = 'I10'))
group by grouppop ,groupsex

รายงานผลการตรวจผู้ป่วย NCD

ขอให้ทุก รพ.สต.ช่วยรายงานผลการตรวจเลือดแก่ผู้ป่วยความดันและเบาหวานโดยขาดข้อมูลอีก 3 เดือน  โดยใช้โค้ด sql ไปรันใน MySql Query Browser  มี  2 โค้ดด้วยกัน  โดยให้ส่งออกเป็นไฟล์ Excel และส่งมาที่ อีเมล์ somsak_2554@hotmail.com เพื่อที่จะรวบรวมให้ทางโรงพยาบาลต่อไป  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มีปัญหาประการใดติดต่อสอบถามมาได้ที่  line /inbox/mail/phone/ese ตลอด 12 ชั่วโมง

1โค้ดการวัดความดันโลหิตแก่ผู้ป่วย เดือน กรกฏาคม-กันยายน ให้ copy เฉพาะตัวหนังสือสีแดง

select person.pid,
group_concat(distinct personchronic.chroniccode)as c, max(case when month(visit.visitdate)=7 then visit.pressure else '' end) as 'ก.ค.', max(case when month(visit.visitdate)=8 then visit.pressure else '' end) as 'ส.ค.', max(case when month(visit.visitdate)=9 then visit.pressure else '' end) as 'ก.ย.' from person inner join ctitle on person.prename = ctitle.titlecode inner join personchronic on person.pid=personchronic.pid inner join cdisease on personchronic.chroniccode=cdisease.diseasecode inner join house on person.hcode = house.hcode and person.pcucodeperson = house.pcucode inner join visit ON person.pcucodeperson = visit.pcucodeperson and person.pid = visit.pid inner join village on house.villcode = village.villcode and house.pcucode = village.pcucode WHERE visit.visitdate between '2013-10-01' and '2014-09-30' and SUBSTRING(house.villcode,7,2)<> '00'and personchronic.chroniccode = 'I10' and personchronic.pcucodeperson = personchronic.cup GROUP BY personchronic.pid

2.ผลการตรวจ HbA1c  เดือน กรกฏาคม-กันยายน ให้ copy เฉพาะตัวหนังสือสีแดง

SELECT v.pcucodeperson,v.pid, max(case when month(v.datecheck)=7 then v.labresultdigit else '' end) as 'ก.ค.', max(case when month(v.datecheck)=8 then v.labresultdigit else '' end) as 'ส.ค.', max(case when month(v.datecheck)=9 then v.labresultdigit else '' end) as 'ก.ย.' FROM visitlabchcyhembmsse v where v.datecheck between '2013-10-01' and '2014-09-30' and v.labcode = 'CH99' group by v.pid

โค้ดกลุ่มเป้าหมาย 35 ปี ขึ้นไปที่ไม่ได้รับการคัดกรอง

SELECT concat(ctitle.titlename,person.fname,' ',person.lname,' ','(',convert(person.pid using utf8),')')as pname,
person.birth AS pbirth,
GetAgeYearNum(person.birth,'2013-10-01')as age,
person.idcard AS pcid,
person.hnomoi AS hno,
person.mumoi AS mu
FROM person INNER JOIN ctitle ON person.prename = ctitle.titlecode
INNER JOIN house ON person.pcucodeperson = house.pcucode AND person.hcode = house.hcode
INNER JOIN village ON house.pcucode = village.pcucode AND village.villcode = house.villcode
WHERE person.typelive IN ('1','3') and GetAgeYearNum(person.birth,CURRENT_DATE) >= '35'
and SUBSTRING(house.villcode,7,2)<>'00' and person.pid NOT IN (select ncd_person_ncd_screen.pid
FROM ncd_person_ncd_screen where ncd_person_ncd_screen.screen_date between '2014-10-01' and '2015-09-30' )
and CONCAT(person.pid,person.pcucodeperson) not in (SELECT CONCAT(persondeath.pid,persondeath.pcucodeperson)
FROM persondeath WHERE persondeath.deaddate <= CURRENT_DATE)and concat(person.pid,person.pcucodeperson)
NOT IN(select concat(personchronic.pid,personchronic.pcucodeperson)from personchronic where personchronic.chroniccode like'E1%' or(personchronic.chroniccode like'I1%'))
order BY village.villno


การตรวจสอบการบันทึกวัคซีนซ้ำ (ตัวหนังสือสีแดงเปลี่ยนชื่อวัคซีน)
SELECT pid, COUNT(pid) AS 'จำนวนซ้ำ'
FROM visitepi
WHERE visitepi.vaccinecode = 'DTP4'
GROUP BY pid

HAVING (COUNT(pid) > 1)

ขอจำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกจำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ  โดยให้เรียกรายงานตามภาพ และให้กรอกจำนวนประชากรลงในเว็ปลิ้งค์ข้างท้ายนี้
หลังจากนั้นให้บันทึกจำนวนประชากรลงที่นี่  

การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาพที่ 1

สำหรับการบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บันทึกดังนี้

1. หลังจากเรียกคนไข้มาแล้วให้บันทึกอาการสำคัญ ตามหมายเลข1

2. บันทึก ค่าความดัน น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว สะโพก

3. บันทึกการให้สุขศึกษา (5)
4. ดูให้แน่ใจว่ากิจกรรมนี้ เป็นการบริการนอกสถานบริการ (6)
ภาพที่ 2
การวินิจฉัย 
1.ที่คำวินิจฉัย ให้บันทึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.ให้บันทึกรหัส ICD10 ตามหมายเลข 2


ภาพที่ 3
การบันทึกให้คำปรึกษา 
1. เลือก 07 - ให้คำปรึกษาเรื่องการบริโภคอาหาร 
2. ให้รายละเอียดในช่อง "บันทึกเพิ่มเติม"เอง
ภาพที่ 4
การบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
1. เลือกกิจกรรมบริการรายบุคคล ตามการประเมินหลังจากคัดกรองเบื้องต้น
2. ลงรายละเอียดการเยี่ยม สภาพผู้รับบริการ และการประเมินผล ตามสภาพความเป็นจริง

ภาพที่ 5
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (หากมีการเจาะเลือด) บันทึกได้ทั้งแบบ DTX และ FBS  ห้ามบันทึกผลน้ำตาลกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมนู screen dm/ht  
1.ให้บันทึก แบบงดน้ำ งดอาหาร
2.คลิ๊ก  /  ตรง ไม่เอา Diag Z13.1  ตามหมายเลข 2
3. คลิ๊กบันทึก / จบ


การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การคัดกรองซึมเศร้า


การบันทึกการคัดกรองซึมเศร้าและอื่นๆสำหรับการคัดกรองซึมเศร้าและคัดกรองอื่นๆให้คลิ๊กที่ กรองซึมเศร้าและอื่นๆตามหมายเลข 4
ลงผลการคัดกรอง ว่า ปกติหรือ ผิดปกติ

การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การคัดกรองซึมเศร้า

การบันทึกการคัดกรองความดัน เบาหวาน ปี 58

1.หลังจากเรียกคนไข้มาแล้ว ให้บันทึกอาการสำคัญ  การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

2.บันทึก ค่าความดัน น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว สะโพก
3.คลิ๊กที่ปุ่ม Screen DM/HT หรือ NCDScreen  ใช้ได้ทั้งสองปุ่ม ตามหมายเลข 3

1ใหลังจากคลิกปุ่ม Screen DM/HT หรือ NCDScreen แล้ว ให้บันทึก ผลการตรวจน้ำตาล  
2.บันทึกวิธีการตรวจระดับน้ำตาล
3.คลิ๊กบันทึก /จบ เมื่อบันทึกเสร็จสำหรับการวินิจฉัย
1.ให้บันทึกคำวินิจฉัยว่า คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
2.ให้รหัส ICD10 โปรแกรมจะให้อัตโนมัติ