รายงานผลการตรวจผู้ป่วย NCD

ขอให้ทุก รพ.สต.ช่วยรายงานผลการตรวจเลือดแก่ผู้ป่วยความดันและเบาหวานโดยขาดข้อมูลอีก 3 เดือน  โดยใช้โค้ด sql ไปรันใน MySql Query Browser  มี  2 โค้ดด้วยกัน  โดยให้ส่งออกเป็นไฟล์ Excel และส่งมาที่ อีเมล์ somsak_2554@hotmail.com เพื่อที่จะรวบรวมให้ทางโรงพยาบาลต่อไป  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มีปัญหาประการใดติดต่อสอบถามมาได้ที่  line /inbox/mail/phone/ese ตลอด 12 ชั่วโมง

1โค้ดการวัดความดันโลหิตแก่ผู้ป่วย เดือน กรกฏาคม-กันยายน ให้ copy เฉพาะตัวหนังสือสีแดง

select person.pid,
group_concat(distinct personchronic.chroniccode)as c, max(case when month(visit.visitdate)=7 then visit.pressure else '' end) as 'ก.ค.', max(case when month(visit.visitdate)=8 then visit.pressure else '' end) as 'ส.ค.', max(case when month(visit.visitdate)=9 then visit.pressure else '' end) as 'ก.ย.' from person inner join ctitle on person.prename = ctitle.titlecode inner join personchronic on person.pid=personchronic.pid inner join cdisease on personchronic.chroniccode=cdisease.diseasecode inner join house on person.hcode = house.hcode and person.pcucodeperson = house.pcucode inner join visit ON person.pcucodeperson = visit.pcucodeperson and person.pid = visit.pid inner join village on house.villcode = village.villcode and house.pcucode = village.pcucode WHERE visit.visitdate between '2013-10-01' and '2014-09-30' and SUBSTRING(house.villcode,7,2)<> '00'and personchronic.chroniccode = 'I10' and personchronic.pcucodeperson = personchronic.cup GROUP BY personchronic.pid

2.ผลการตรวจ HbA1c  เดือน กรกฏาคม-กันยายน ให้ copy เฉพาะตัวหนังสือสีแดง

SELECT v.pcucodeperson,v.pid, max(case when month(v.datecheck)=7 then v.labresultdigit else '' end) as 'ก.ค.', max(case when month(v.datecheck)=8 then v.labresultdigit else '' end) as 'ส.ค.', max(case when month(v.datecheck)=9 then v.labresultdigit else '' end) as 'ก.ย.' FROM visitlabchcyhembmsse v where v.datecheck between '2013-10-01' and '2014-09-30' and v.labcode = 'CH99' group by v.pid

โค้ดกลุ่มเป้าหมาย 35 ปี ขึ้นไปที่ไม่ได้รับการคัดกรอง

SELECT concat(ctitle.titlename,person.fname,' ',person.lname,' ','(',convert(person.pid using utf8),')')as pname,
person.birth AS pbirth,
GetAgeYearNum(person.birth,'2013-10-01')as age,
person.idcard AS pcid,
person.hnomoi AS hno,
person.mumoi AS mu
FROM person INNER JOIN ctitle ON person.prename = ctitle.titlecode
INNER JOIN house ON person.pcucodeperson = house.pcucode AND person.hcode = house.hcode
INNER JOIN village ON house.pcucode = village.pcucode AND village.villcode = house.villcode
WHERE person.typelive IN ('1','3') and GetAgeYearNum(person.birth,CURRENT_DATE) >= '35'
and SUBSTRING(house.villcode,7,2)<>'00' and person.pid NOT IN (select ncd_person_ncd_screen.pid
FROM ncd_person_ncd_screen where ncd_person_ncd_screen.screen_date between '2014-10-01' and '2015-09-30' )
and CONCAT(person.pid,person.pcucodeperson) not in (SELECT CONCAT(persondeath.pid,persondeath.pcucodeperson)
FROM persondeath WHERE persondeath.deaddate <= CURRENT_DATE)and concat(person.pid,person.pcucodeperson)
NOT IN(select concat(personchronic.pid,personchronic.pcucodeperson)from personchronic where personchronic.chroniccode like'E1%' or(personchronic.chroniccode like'I1%'))
order BY village.villno


การตรวจสอบการบันทึกวัคซีนซ้ำ (ตัวหนังสือสีแดงเปลี่ยนชื่อวัคซีน)
SELECT pid, COUNT(pid) AS 'จำนวนซ้ำ'
FROM visitepi
WHERE visitepi.vaccinecode = 'DTP4'
GROUP BY pid

HAVING (COUNT(pid) > 1)

ขอจำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกจำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ  โดยให้เรียกรายงานตามภาพ และให้กรอกจำนวนประชากรลงในเว็ปลิ้งค์ข้างท้ายนี้
หลังจากนั้นให้บันทึกจำนวนประชากรลงที่นี่  

การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาพที่ 1

สำหรับการบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บันทึกดังนี้

1. หลังจากเรียกคนไข้มาแล้วให้บันทึกอาการสำคัญ ตามหมายเลข1

2. บันทึก ค่าความดัน น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว สะโพก

3. บันทึกการให้สุขศึกษา (5)
4. ดูให้แน่ใจว่ากิจกรรมนี้ เป็นการบริการนอกสถานบริการ (6)
ภาพที่ 2
การวินิจฉัย 
1.ที่คำวินิจฉัย ให้บันทึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.ให้บันทึกรหัส ICD10 ตามหมายเลข 2


ภาพที่ 3
การบันทึกให้คำปรึกษา 
1. เลือก 07 - ให้คำปรึกษาเรื่องการบริโภคอาหาร 
2. ให้รายละเอียดในช่อง "บันทึกเพิ่มเติม"เอง
ภาพที่ 4
การบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
1. เลือกกิจกรรมบริการรายบุคคล ตามการประเมินหลังจากคัดกรองเบื้องต้น
2. ลงรายละเอียดการเยี่ยม สภาพผู้รับบริการ และการประเมินผล ตามสภาพความเป็นจริง

ภาพที่ 5
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (หากมีการเจาะเลือด) บันทึกได้ทั้งแบบ DTX และ FBS  ห้ามบันทึกผลน้ำตาลกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมนู screen dm/ht  
1.ให้บันทึก แบบงดน้ำ งดอาหาร
2.คลิ๊ก  /  ตรง ไม่เอา Diag Z13.1  ตามหมายเลข 2
3. คลิ๊กบันทึก / จบ


การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การคัดกรองซึมเศร้า


การบันทึกการคัดกรองซึมเศร้าและอื่นๆสำหรับการคัดกรองซึมเศร้าและคัดกรองอื่นๆให้คลิ๊กที่ กรองซึมเศร้าและอื่นๆตามหมายเลข 4
ลงผลการคัดกรอง ว่า ปกติหรือ ผิดปกติ

การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การคัดกรองซึมเศร้า

การบันทึกการคัดกรองความดัน เบาหวาน ปี 58

1.หลังจากเรียกคนไข้มาแล้ว ให้บันทึกอาการสำคัญ  การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

2.บันทึก ค่าความดัน น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว สะโพก
3.คลิ๊กที่ปุ่ม Screen DM/HT หรือ NCDScreen  ใช้ได้ทั้งสองปุ่ม ตามหมายเลข 3

1ใหลังจากคลิกปุ่ม Screen DM/HT หรือ NCDScreen แล้ว ให้บันทึก ผลการตรวจน้ำตาล  
2.บันทึกวิธีการตรวจระดับน้ำตาล
3.คลิ๊กบันทึก /จบ เมื่อบันทึกเสร็จสำหรับการวินิจฉัย
1.ให้บันทึกคำวินิจฉัยว่า คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
2.ให้รหัส ICD10 โปรแกรมจะให้อัตโนมัติ