โค้ดไฟล์ Jasper

การเรียกรายงานที่สร้างรายงานจาก ireport เป็นไฟล์ Jasper 
รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) แยกรายหมู่ ดาวน์โหลด