การบันทึกการเงินให้ตรงกับรายงาน สปภ
ถ้า รพสต.ใดมีข้อ 1.4 ขึ้นมาในรายงาน สปภ เนื่องจากมีรหัสสิทธิเป็น 1100 ในประชากรบางราย ให้เปลี่ยนรหัสสิทธิจาก 1100 เป็น 00 ในตาราง person